Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Michael Barnaart genoemd. Door te bestellen, accepteert u de algemene voorwaarden.

Totstandkoming van de overeenkomst

U kunt bestellen op de manieren die worden beschreven op de servicepagina’s in de Michael Barnaart onder het kopje Klantenservice. Michael Barnaart is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Michael Barnaart uw woonadres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Michael Barnaart uw bestelling per e-mail bevestigt.

Prijzen en kosten

De prijzen in de Michael Barnaart zijn inclusief 21 % btw. De prijzen die in de Michael Barnaart worden genoemd zijn exclusief verzend- en administratiekosten. Voor verzending onder rembours (Cash On Delivery) komt daar nog een bedrag van € 6,00 bij. Voor de hoogte van de verzend- en rembourskosten maakt het niet uit of u één of meerdere artikelen bestelt.

Levering

Michael Barnaart betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen. Michael Barnaart verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats binnen één week nadat de bestelling is ontvangen. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de bestelde artikelen niet op voorraad zijn, dan krijgt u daar bericht van uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling hebt geplaatst. Michael Barnaart is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. Michael Barnaart zal u de bestelde artikelen leveren zoals beschreven op de servicepagina’s in de Michael Barnaart onder het kopje Klantenservice.

Bezorgadres en leveringsservice

Als u bij Michael Barnaart bestelt kunt u zelf beslissen op welk adres de bestelling dient te worden bezorgd. Als een pakket niet wordt opgehaald bij een afhaalpunt, is Michael Barnaart gerechtigd een bedrag van € 8,60 in rekening te brengen voor de kosten van retourzending naar Michael Barnaart. Als u uw keuze achteraf wilt wijzigen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen via contactgegevens.

Levering vertraagde artikelen

Het komt soms voor dat een artikel niet op voorraad is of dat de levering aan Michael Barnaart vertraagd is. Om te voorkomen dat u hierdoor alle artikelen later krijgt, kan Michael Barnaart in overleg u de andere artikelen die u hebt besteld alvast toe sturen. Het vertraagde artikel wordt u toegezonden zodra het bij Michael Barnaart binnen is, zonder dat hiervoor opnieuw verzendkosten in rekening worden gebracht.

Herroepingsrecht

Voor uw aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. In deze periode heeft u een herroepingsrecht; dit betekent dat u de mogelijkheid hebt zonder verplichtingen van uw kant de artikelen die u hebt ontvangen terug te zenden. U krijgt uw geld in dat geval binnen 30 dagen terug. Besluit u alle artikelen terug te zenden, dan zijn de reeds in rekening gebrachte verzendkosten niet verschuldigd. Besluit u een deel van de artikelen te houden en een deel terug te zenden, dan zijn de verzendkosten derhalve wel, in zijn geheel, verschuldigd. Ruilt u het artikel voor een andere kleur of maat, dan worden niet opnieuw verzendkosten in rekening gebracht. Als u een verkeerd artikel, een artikel met een fout of een verkeerd bezorgde bestelling ontvangt, moet u het artikel of de bestelling aan Michael Barnaart retourneren. U kunt het de bestelling terugzenden naar Michael Barnaart. Michael Barnaart betaalt in dat geval de retourkosten.

Transportgarantie

Als u vóór het openen van uw pakket schade constateert aan de verpakking, neem dan meteen contact met Michael Barnaart op of meld dit bij het afhaalpunt waar u de bestelling hebt opgehaald. Ongebruikte beschadigde artikelen worden kosteloos door Michael Barnaart hersteld of vervangen.

Privacy

Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan Michael Barnaart zonodig uw persoonsgegevens te gebruiken. Uw gegevens worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Michael Barnaart worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u. De door u verstrekte persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden. U hebt te allen tijde recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

Reclamatie en consumentenbescherming

Mocht u niet tevreden zijn over de producten of diensten van Michael Barnaart, aarzel dan niet contact met Michael Barnaart op te nemen. Mocht u een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 8 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel u daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact met Michael Barnaart op. Michael Barnaart heeft als doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

Betaling

Het bedrag dat u verschuldigd bent, kunt u op verschillende manieren betalen. De betaalwijzen worden ook duidelijk uitgelegd onder het kopje Klantenservice . Michael Barnaart behoudt zich het recht voor een controle uit te voeren bij een aankoop die wordt betaald op andere wijze dan door middel van contante betaling (onder rembours). Op basis van de verkregen informatie kan Michael Barnaart een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd. Bij grotere bedragen kan Michael Barnaart als voorwaarde stellen, dat de bestelling onder rembours (COD, Cash on Delivery) wordt verzonden of vooruit wordt betaald.

Aansprakelijkheid

Michael Barnaart aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover u voor enige schade dan in het geval zijn aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het(/de) desbetreffende artikel(en). In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 500,- Michael Barnaart is nooit aansprakelijk voor gevolgschade. In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Michael Barnaart opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel u als Michael Barnaart het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Michael Barnaart of bij de toeleveranciers van Michael Barnaart. Michael Barnaart van Bergen is geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 37 11 88 10